Vedtekter

§1. Formål:

Røros folkedanslag er partipolitisk uavhengig, og har som mål å samle medlemmene til aktivt og hyggelig
fellesskap i organisert leik og Laget vil arbeide for bevaring av lokale folkedanstradisjoner, og holde
folkedansen og bygdedansen levende i Røros distriktet. Videre arbeide i samsvar med formålet og arb. programmet til Norges Ungdomslag.

§2. Medlemskap og Kontigent:
Laget er medlem i Noregs Ungdomslag. Alle som vil fremme lagets målsetning og betaler den vedtatte årskontingenten, er medlem av laget, og dermed i Noregs Ungdomslag. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Personer som har gjort en særlig fortjent innsats for laget, eller for folkedansen i Røros-distriktet generelt, kan utnevnes til æresmedlemmer av årsmøtet, etter forslag fra styret.

§3. Årsmøtet:
Røros Folkedanslag's høyeste organ, årsmøtet, holdes en gang i året innen utgangen av januar. Det kunngjøres på vanlig måte minst 14 dager i forveien. Forslag til årsmøtet innleveres til styret skriftlig innen 1 uke før møtet. Endring av vedtektene er en årsmøtesak og avgjøres mot 2/3 flertall og godkjennesav Noregs Ungdomslag. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når årsmøtet, styret, lovlig innkalt medlemsmøte, eller
1/3 av medlemmene krever det.

På årsmøtet behandles følgende:

1. Styrets beretning.

2. Regnskap og budsjett

3. Arbeidsprogram

4. Innkommende saker

5. Valg

Til Årsmøtet velges egen ordstyrer og sekretær. Stemmerett har lagsmedlemmer som har betalt
årskontigent og har vært medlem i 3 måneder.

§4. Valg:

Årsmøtet velger styre, og de utvalg, komitéer og tillitsmenn som laget finner nødvendig. Styret består av leder, kasserer, sekretær, framsyningskoordinator, leder i leikrådet og leder i festkomitéen. Alle styremedlemmer velges for 2 år om gangen. Styreleder velges særskilt for 1 år.  Kappleikskoorinator, materialforvalter, representant for Stiftelsen Sangerhuset, internettansvarlig, og 2 revisorer velges også for 2 år om gangen. 3 personer velges i valgkomité for 3 år om gangen, der lederen ”rykker opp”, slik at 1 ny velges hvert år. Leikrådet består av 3 personer, og festkomitéen av 5 medlemmer. Alle velges for 2 år om gangen, der omtrent halvparten velges hvert år.

§5. Arbeidet til styret:
Styret leder arbeidet i laget. Det har ansvaret for, og godkjenner arbeidet i nemnder/komiteer m.m. Styret tar imot innmeldinger og kontigenter. Styret sørger for at årsmøtet får årsmelding og revidert regnskap,dessuten legge fram arb. program og budsjettforslag for det nye året. Styret råder over lagets eiendeler,og skal drive laget på en økonomisk forsvarlig måte. Styret skal føre vedtaksprotokoll for styremøter,lagsmøter og godkjenne årsmøteprotokoll. Styret er vedtaksdyktig når 3 medlemmer er tilstede ogstemmer. I god tid før årsmøtet varsler styret valgkomiteen som velger ut kandidater til nytt styre.

§6 Øvingskvelder/Medlemsmøter:
Leikrådet har ansvar for øvingskveldene og setter opp terminliste 2 ganger i året. Medlemsmøte holdes i kaffepausen på øvingskveldene. Avgjørelser foretas med alminnelig flertall

§7 Oppløsning:
Eventuell oppløsning av laget kan bare skje ved årsmøtevedtak og krever 2/3 flertall hvor minimum
75% av daværende registrerte medlemmer er tilstede.

Sist oppdatert (mandag 09. mars 2015 21:32)

Informasjon om cookies (informasjonskapsler)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.

Informasjon